skip to Main Content
(0312) 484 21 71 info@intecro.com.tr

Etik İhlali Bildirimi
Etik değerler ile ilgili sorularınız yada ihlal oluştuğunu düşündüğünüz hususlar için, Etik Temsilcisi’ne ulaşmak üzere mail, faks veya telefon yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

Etik Komitesi
INTECRO Robotik A.Ş.
Adres : Ankara-Çankırı Yolu 10. km Şeyhler Mah. No:80, Akyurt, 06750, ANKARA/TÜRKİYE
Telefon : +90 312 484 21 71
Faks      : +90 312 354 00 26
Mail      : 

1.GİRİŞ

Etik İlkeler INTECRO Robotik A.Ş ve grup şirketleri, çalışanlarının uymak zorunda oldukları standartları tanımlamak için benimsenmiştir. INTECRO Robotik A.Ş. doğrudan veya dolaylı iştiraklerini kapsamaktadır (Bundan sonra “INTECRO” olarak anılacaktır).

İlkeler, INTECRO çalışanlarının kimliğine, geçmişine ve çalışma yerine bakmaksızın neler beklediğini tanımlamıştır.
Standartlar şu temel değerleri esas almıştır:

 • Uluslararası anlamda kabul edilen insan hakları
 • Etik ve yasal davranışlar
 • Çalışanların adil, kibar ve saygılı davranışları
 • Profesyonellik

Bu kurallar, INTECRO’nun, her kademedeki yöneticilerini ve çalışanlarını kapsar. Tüm çalışanlar bu ilkelere ve gerekliliklere bağlı kalmalı ve INTECRO adına hareket ederken yol göstermesi açısından bu kurallara başvurmalıdır.

Bu kitapçık, tüm INTECRO çalışanlarının uyması gereken temel etik kuralların çerçevesini çizmek amacıyla hazırlanmış olup, sorumluluklarını yerine getirirken alacakları kararlar ve sergileyecekleri davranışlar için yol gösterici olması amaçlanmaktadır. Çalışanlardan genel ahlâk ilkeleri çerçevesinde ve sağduyulu davranmaları beklenir. Çalışanların çalışmaları esnasında etik ilkelerin uygulanması kapsamında soru işaretleri varsa, İnsan Kaynakları birimi ya da Hukuk birimiyle iletişime geçebilir. Bu politika her zaman güncellenebilir ya da değiştirilebilir. INTECRO, çalışanların bu kurallarla ilgili değişiklik önerilerine her zaman açıktır.

1.1.Amaç ve Kapsam

Bu yönetmelik, INTECRO personelinin şirket çıkarlarına en uygun şekilde davranmasını ve şirket değerleri, sorumlulukları ve önceliklerine göre belirlenen etik kurallara eksiksiz uymasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Etik Yönetmeliği tüm INTECRO Şirketler Grubu çalışanlarını kapsamaktadır.

2. İŞ İLKELERİMİZ

 • INTECRO’nun geçmişinde faaliyetleri neticesinde yarattığı saygın imaj ve kurumsal marka, en değerli varlığıdır. INTECRO’nun kurumsal itibarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla Şirket genelindeki tüm INTECRO çalışanlarının faaliyetlerinde uymak zorunda olduğu temel iş ilkeleri aşağıda sıralanmıştır.
 • INTECRO’nun faaliyetlerini sürdürürken tüm çalışanlarından beklentisi ;
  Şirketin değerlerini, etik ilkelerini anlamaları, benimsemeleri ve INTECRO’nun iş yapış şekline uygun hareket etmeleridir.

2.1. Dürüstlük

 • INTECRO, tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş etiği değerlerini her şeyin üzerinde görür; birlikte iş yaptığı tüm taraflardan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekler.
 • Türkiye’nin en güvenilir ve saygın kuruluşlarından biri olarak INTECRO, iş ilişkilerinde iş ortaklarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, rakiplerine, çevreye, topluma ve insanlığa karşı, karşılıklı güveni zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmaz.

2.2. Gizlilik

 • Gizli bilgi, şirkete ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, açıklanması halinde şirket ve/veya paydaşları için zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, stratejik, teknik, ticari, her tür bilgi ve özellikle üçüncü kişiler ile yapılan gizlilik sözleşmeleri kapsamında düzenlenen konular ve benzeri bilgilerdir.
 • INTECRO çalışanlarından, INTECRO’ya ve tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasına özen göstermeleri beklenir. Çalışanlar, bu bilgileri sadece belirlenmiş olan yetkiler dahilinde ilgili kişiler ile paylaşırlar.
 • Gizli bilgiler, INTECRO’dan ayrılırken üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Çalışanlar, çalışma dönemi boyunca teslim aldıkları ve INTECRO’ya ait olan her türlü belge veya elektronik kopya dokümanı teslim etmek zorundadırlar.
 • INTECRO bünyesine yeni katılan çalışanlarımız, önceki işverenlerine ilişkin gizli bilgileri de INTECRO içinde paylaşamazlar. Bütün resmi açıklamalar, INTECRO’nun belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna bilinmesi gereken kadar, eş zamanlı biçimde duyurulur. Çalışanlar içinden INTECRO yönetimince yetkilendirilmemiş durumdaki kişi veya kişilerin ; kamuya veya 3. Kişilere, şirketlere, kurum ve kuruluşlara, herhangi bir açıklama , beyan ve taahhüt kapsamında olacak fiillerde bulunmaması gerekir.
 • INTECRO çalışanlarından, INTECRO’ya atfedilebilir gizli finansal bilgilerin, ticari sırların, personel haklarıyla ilgili bilgi ve dökümanların ya da iş ortaklıklarıyla yapılan ve INTECRO’nun rekabetçi gücünü zayıflatabilecek anlaşmalar ve bunun gibi bilgi ve belgelerin, ve bu bilgilerin gizliliğinin korunması beklenilmektedir.
 • INTECRO çalışanlarından, elde edilen ya da sahip olunan bilgilerin yetkisiz kişilerle, şirket içi ya da şirket dışı otoritelerle paylaşımından ya da spekülatif amaçlarla kullanımından (direkt ya da dolaylı olarak) uzak durmaları beklenir.
 • INTECRO çalışanlarından, birlikte iş yapılan kurum, kuruluş, şirketlere ve bu kurum, kuruluş, şirketlerin müşterilerine ait ve kamuya açık olmayan bilgilerin belirlenen amaçlar dışında kullanımından ve gerekli izinler alınmadan üçüncü kişilerle paylaşımından kaçınmaları beklenir.

2.3. Adil Çalışma Ortamı

 • INTECRO, faaliyet gösterdiği her yerde kişilerin hak ve özgürlüklerine inanır ve onları destekler.
  Bu doğrultuda, INTECRO kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak hiçbir koşulda ayrımcılık yapmaz. Bu durum, işe alımda ve terfide, sağlanan çalışma koşullarında, müşterilerle, tedarikçilerle , yönetim organlarıyla, hissedarlar ve her türden ortaklarla olan tüm ilişkilerde de geçerlidir.
 • INTECRO, çalışma koşullarının, ürettikleri ürünlerin ve hizmetlerin insan sağlığına ve güvenliğine uygunluğunu garanti altına almakla yükümlüdür.
 • Her çalışanın astından, üstünden ve çalışma arkadaşından adil, kibar ve saygılı muamele görmeye hakkı vardır. Çalışanlara saygı duyulduğu, tüm ilgili hukuki düzenlemelere uyulduğu yerde adil, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturularak çalışanların performansı, gelişimi ve bağlılığı arttırılacaktır.

2.4. Hukuka Uygunluk

 • Tüm INTECRO şirketleri faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasalarına uygun davranmakla yükümlüdür. Çalışanlarımızın şirket ya da kişisel çıkarlarına hizmet edeceğini düşünerek hukuka aykırı işler yapmalarına izin verilmez.
 • Yapılan iş konusunda hukuki alanda bir şüphe oluşmuşsa konu ivedilikle İ.K bölümüne veya İ.K bölümünün yönlendirmesi ile INTECRO Hukuk biriminin dikkatine sunulur.

2.5. İnsan Kaynakları

Kaliteli insan kaynakları yönetimini sağlamak adına INTECRO’nun vazgeçilemez temel ilkeleri aşağıda özetlenmiştir:

 • INTECRO, çalışma ortamında çalışanlar arası işbirliğini gözetir.
 • INTECRO, çalışanlarını işe alırken ve terfi ettirirken temel ilke olarak işin gerektirdiği nitelik ve becerilerini esas alır.
 • INTECRO, çalışanlarının potansiyellerini kullanabilecekleri, değer yaratabilecekleri ve Şirket hedeflerine ulaşmaya katkı sağlayabilecekleri bir pozisyonda olmalarını sağlar.
 • INTECRO, çalışanların özlük haklarının tam olarak kullanılmasını temin eder.
 • INTECRO, çalışanlarına dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarını sağlar.
 • INTECRO, çalışanlarının kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için kaynakları çerçevesinde gerekli eğitim ve gelişim imkanlarını yaratır.
 • INTECRO’nun vizyonunu, misyonunu, hedeflerini, faaliyet sonuçlarını ilgilendirebilecek tüm konular düzenli olarak çalışanlarla paylaşılır.

2.6. Kalite ve Sürekli Gelişim

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tanımlamak, çözüm önermek ve eksiksiz yerine getirmek, ürün ve hizmet kalitesini müşteri ve piyasa gereksinimleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve tüm paydaşlar için değer yaratmak INTECRO’nun temel kalite ilkesidir.
 • INTECRO, “işin ilk seferde doğru yapılması” prensibi ile etkin bir kalite yönetim sistemini oluşturur, ölçülebilir hedefler, etkin izleme, değerlendirmeler ve aksiyonlar ile bu hedeflere ulaşılmasını sağlar.
 • Müşterilerine sunulan ürünlerin ve hizmetin kalitesi her zaman INTECRO güvencesi altındadır.

2.6.1. Sürekli İyileştirme (KAIZEN)

Japoncada  Kai:Değişim, Zen :iyi daha iyi anlamına gelir. Bu iki sözcügün birleşmesi ile oluşan Kaizen “herkesi kapsayan sürekli iyileştirme anlamına gelmektedir. KAIZEN ayrıca bir felsefeyi ve bir yaşam  biçimini de ifade eder: “her geçen günün bir önceki günden  daha iyi olması için evde, işyerinde ve sosyal yaşamda sürekli çaba sarf etmek.”
INTECRO’nun kalite, varoluş ve sürdürülebilirlik konuları ile ilgili en temel felsefesi KAIZEN’dir.
Benzer şekilde, INTECRO’nun çalışanları, ortakları, yönetim erkanı ve hissedarları dahil tüm fertlerinin de en temel yaklaşımının KAIZEN ile örtüşmesi beklenmektedir.

Sürekli iyileştirme prosesinin kaynağı Kaizen felsefesidir.
Sürekli iyileştime prosesi; düşünce ve davranış olarak çalışan herkesin, her durumu tartışmaya açması ve sonra bunu iyileştirmenin yollarını aramasıdır.
Kaizen felsefesini bir şemsiye gibi düşünürsek bu şemsiyenin altında şu birimleri görmemiz mümkündür. 

 • Müşteri yönelimi
 • Toplam kalite kontrolü
 • Kalite çemberleri
 • Öneri sistemi
 • Otomasyon
 • İş yerinde disiplin
 • Toplam verimli bakım
 • Kanban
 • Kalite iyileştirmesi
 • Tam zamanında üretim
 • Sıfır hata
 • Küçük grup faaliyetleri
 • Çalışan yönetim katılımı ve çalışan işbirliği
 • Verimlilik iyileştirme
 • Yeni ürün geliştirilmesi 

INTECRO’nun çalışanlar dahil tüm ferlerinin aşağıdaki Kaizen önermeleri ve kurallarını dikkate alması ve uygulaması gereklidir.

 • Son yıllarda işletmelerin temel hedefleri, çeşitlenen tüketici istekleri sonucunda ürünlerin yapısında meydana gelen değişimlere paralel olarak daha çok çeşitli ürünü, daha kaliteli ve daha ucuza, daha kısa sürede müşterilere iletebilmek olmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak üzere sorumluluk alınmalıdır.
 • İşletmeler “kalite”, “maliyet” ve “termin“ hedeflerine ulaşmadan başarılı olamazlar.
 • İşletmelerin diğer bütün yönetim fonksiyonları “kalite”, “maliyet” ve “termin “ olmak üzere üç hedefe hizmet etmelidir. 
 • Kalite sadece ürün ve hizmetlerin kalitesi ile sınırlandırılmamalıdır. Çalışanların , tedarikçinin ve müşterinin memnuniyeti birinci sırada olmalıdır.
 • İş yeri alt yapı imkan ve olanaklarının, iş yerinde yaşam kültürünün, bireysel haklar temelindeki kalitenin yükseltilmesi için her birey sorumluluk almalıdır ve problemi teşhis edip paylaşarak, problemin değil çözümün parçası olmalıdır.
 • Sürekli iyileştirmenin (Kaizen), iyi yönetimi yönlendiren temel bir kavram olduğu unutulmamalıdır. 
 • Yıllar içinde geliştirilmiş ve kullanılmış yönetim felsefeleri, teorileri ve araçları bir araya getirilmiş ve bunlar tek bir kavram altında toplanmıştır. KAIZEN anlayışını geliştirmiştir.
 • Sürekli iyileştirmenin temelinde; proseste özellikle çalışanlar tarafından gerçekleştirilen sürekli, küçük iyileştirmeler çok önemlidir ve asla hafife alınmadan sürekli olarak uygulanmalıdır. 
 • Sürekli iyileştirme, önce insana, sonrada üretim ve prosese öncelik verir,
 • Sürekli iyileştirmenin bir donanım, yazılım veya eşya olmadığı dikkate alınmalıdır, kişilerin prosese yönelik çalışma ve çabalarını destekleyen bir yönetim sistemi olduğu unutulmadan, ancak bireylerce uygulandığı sürece anlam kazanacağı benimsenmelidir.
 • Hiç bir işlem, hiç bir akış küçük bir iyileştirme yapılamayacak kadar mükemmel değildir. İyileştirme olanaklarının araştırılması herkesin, özellikle de o işte çalışanların görevidir. 
 • Nerede ve ne zaman bir iyileştirme olsa, bu sonuçta kalitede ve verimlilikte bir iyileşmeye yol açacaktır. Kalitenin, iyileştirilebilen her şey olduğu hususunun unutulmaması gerekmektedir. 
 • Rekabet gücünü yükselten en önemli unsur Toplam Kalite olgusudur. 
 • Toplam Kalite Yönetimi’nin temel unsuru olarak ta Kaizen (sürekli iyileştirme) kavramının benimsenmesi ve işletme bünyesine adaptasyonu önem kazanmaktadır.

Kaizen’in 7 prensibi bulunmaktadır. Tüm çalışanlar bu prensiplere bağlı olarak iş yaşamı döngülerini gerçekleştirmelidir.

 1. Problemi kabul edin.
 2. Çok para gerektirmeyen projeleri seçin.
 3. Önce “bizim” problemlerimize bakın,  ”onlarınkine” değil.
 4. Tek ölçü ekonomik çıkar olarak görülmemelidir.
 5. Önceliği saptayın. Projeyi ; kalite, maliyet, dağıtım vs. ilkelerine dayalı olarak yürütün.
 6. Problemi Tanımladıktan sonra Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al (PUKÖ) çevrimi izlenmelidir.
 7. Doğru çözüm araçlarını kullanın.

KAIZEN’in problemlere yaklaşımı HOSGELDİNİZ PROBLEMLER şeklindedir. Çünkü problem olmayan yerde gelişme de olamaz. Ancak problemleri tanımlayanların mümkün ise problemi tek başına değil, çözüm önerisi ile ortaya koyması beklenir.

2.7. Etkili Kullanım Politikası

INTECRO ve INTECRO’ya bağlı grup şirketlerimiz, gerçekleştirdikleri faaliyetlerde ve yürüttükleri projelerde kaynak kullanımında israfı engellemeyi temel ilke edinirler.

2.8. Çevre

INTECRO, faaliyetlerini, çevreye zarar vermeyecek bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefler.
INTECRO, doğal yaşamı korumak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla;

 • Atık yönetim programları yürütür,
 • Sürdürülebilir bir çevre için enerjinin etkin kullanılmasını sağlar,
 • Geri dönüşebilen kaynak kullanımını arttırır,
 • Doğal kaynak tüketimini azaltmak için gerekli çabayı gösterir,
 • Çevre mevzuatını güncel olarak izler, uygunluk değerlendirmesi yaparak gerekli aksiyonları alır
 • Çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini ve genel kamuoyunu çevre konusunda bilinçlendirmek için maksimum çabayı sarf eder.
 • Kurum içi iletişimi güçlü tutması gerekir.

2.9. İş Sağlığı ve Güvenliği

 • INTECRO’da “Hiçbir iş insanın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.
 • INTECRO, iş kazalarını ve mesleki hastalıklarını önlemek/en aza indirmek için “Sıfır Kaza ve Yaralanma” felsefesini tüm iş planlarının başına koyarak ölçülebilir hedefler oluşturur, etkin izleme, değerlendirmeler ve aksiyonlar ile bu hedeflere ulaşılmasını sağlar.
 • INTECRO, tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası mevzuatlara, sözleşmelere, faaliyetleri kapsamındaki müşteri gereksinimlerine ve diğer şartlara tam uyum ile faaliyetlerini planlamayı, sürdürmeyi ve tamamlamayı amaçlar.
 • Tüm çalışanlar, “İş Sağlığı ve Güvenliği” ilkelerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için sürekli olarak eğitilir, bilgilendirilir ve bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.

2.10. Kamuya Yönelik Faaliyetler

 • INTECRO Resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini etik ilkeler çerçevesinde, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür.

2.11. Rüşvet ve Yolsuzluk

 • Çalışanlar; üçüncü kişiden, işle ilgili/ilgisiz avantaj sağlamak amacıyla, doğrudan/dolaylı, hiçbir kişisel, finansal veya başka bir avantaj teklif etmeyecek ve söz vermeyeceklerdir. Ayrıca, çalışanlar bir üçüncü tarafa ayrıcalıklı muamele gösterme karşılığında benzer bir avantajı kabul etmemelidirler. Bu tarz davranışta bulunduklarına dair şüphe ve izlenim uyandıracak faaliyet ve davranışlardan da kaçınmalıdırlar. 
 • Çalışanlar karşı tarafın kararını etkilemek için karşı tarafa menfaat sağlamanın ya da sağlamayı teklif etmenin, kanuni cezai yaptırımlarla da sonuçlanabileceğini bilmelidirler. Uygunsuz menfaat, yakınlar için istihdam ve danışmanlık sözleşmesi gibi, menfaati alan taraf için değeri olan her şeyi bu kapsamda değerlendirilir. 

2.12. Ayrımcılık ve Taciz

 • INTECRO bütün çalışanlarının kişisel itibarına, mahremiyetine ve kişisel haklarına saygı duyar ve işyerini, ayrımcılık ve tacizin olmadığı bir yer olarak tutmakta kararlıdır. Bu nedenle çalışanlar köken, milliyet, din, ırk, cinsiyet, yaş ya da cinsel tercih nedeni ile ayrımcılık yapamaz veya yukarıdakilere dayanarak ya da başka herhangi bir sebeple hiçbir şekilde bir fiziksel ya da sözel tacizde bulunamazlar.
 • Bu ilkelerin uygulanmadığı bir işyerinde çalıştıklarını hissedenlerin, durumu İnsan Kaynakları birimi ile görüşmeleri teşvik edilir.

2.13. Halkla İlişkiler

 • Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer, konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak ve karşılığında ücret alınıp alınmayacağını belirlemek şirket Üst Yönetimi’nin onayına bağlıdır. Bunun dışında hiçbir şekilde bu faaliyetlerden kişisel kazanç elde edilemez.

2.14. Dernek, Kulüp, Siyasi Parti İle İlişkiler

 • Şirket çalışanı, kendi maddi olanaklarını kullanarak dahi olsa politik faaliyetlere şirket adına maddi yardımda bulunamaz ve mesleki ve sektörel dernekler, kulüpler hariç şirket adına faaliyetlere katılamaz. Görev süresi içinde herhangi bir politik partide aktif olarak faaliyet gösteremez.
 • Herhangi bir kurumda, dernekte, kulüpte veya siyasi partide şirket faaliyetlerini etkileyecek veya işyerinde bu konularla ilgili çalışma atmosferini bozacak şekilde faaliyet gösteremez. Yöneticiler çalışanlarından, siyasi bir faaliyette bulunmasını veya bir partiye, derneğe, kuruma ve kulübe üye olmasını isteyemez.
 • Şirket çalışanları, şirket dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım edebilir, bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir. Yapılan bağışlarda Şirket adını kullanamaz.

2.15. Dolandırıcılık, Şirket Varlıklarının Korunması

 • Çalışanlar hiçbir şekilde INTECRO’nun ya da üçüncü bir tarafın malı, varlıkları, finansal raporları ve hesaplarıyla bağlantılı bir hile/dolandırıcılık faaliyetine karışmamalıdırlar. Bu durum tespit edildiğinde INTECRO kanuna uygun hareket eder. 
 • INTECRO’nun finansal kayıtları şirketin işini yönetebilmesi ve paydaşlarına yönelik sorumluluklarını yerine getirebilmesi için temel teşkil eder. Bu nedenle, bütün finansal kayıtlar düzgün ve muhasebe standartlarına uygun olmalıdır.
 • Bütün çalışanlar INTECRO’nun varlıklarını kayıp, zarar, kötüye kullanma, hırsızlık, hile, zimmete geçirme ve tahribata uğramaktan korumaya çalışmalıdırlar. Bu yükümlülük, INTECRO’ya ait bilgiler ve bilgi sistemleri de dahil olmak üzere bütün maddi ve manevi varlıkları içerir.
 • Yürürlükteki yasaların izin verdiği çerçevede şirket, varlıklarının çalışanları tarafından nasıl kullanıldığını takip ve denetleme hakkına sahiptir. Buna şirket şebekesinde tutulan elektronik postaların, bilgi, veri ve dosyaların takip ve denetimi de dahildir.

2.16. Yasal Denetimler ve İlke Denetimleri

 • INTECRO olarak gerçekleşen tüm yasal ve ilke denetimlerinde denetim etiğine uygun şekilde şeffaf ve dürüst davranmak zorundadır. Oluşması muhtemel tüm problemler için bir üst yönetici anında bilgilendirilir.

2.17. Kurallara Uymama, Yasa Dışı ya da Kurallara Uymayan Davranışları Bildirmek

 • “Doğru olanı yapmak” ve en yüksek dürüstlük standartlarını uygulamak her çalışanın devredilemez kişisel sorumluluğudur. Şüpheye düştüklerinde çalışanlar her zaman bu Etik İlkeleri kılavuz olarak almalıdırlar.
 • Bu kuralların tamamına uymak ve gerektiği zaman yöneticisine, ya da İnsan Kaynakları birimine danışmak her çalışanın sorumluluğudur. Eğer uygunsa, bildirilecek konunun içeriğine göre, ihlâller daha üst seviyedeki kişilere doğrudan da iletilebilir.
 • Bu kurallara uymama durumunda çalışanlar işten çıkarılmayla da sonuçlanabilecek olan disiplin yönetmeliğinin uygulanması ve şartlara göre adli soruşturma ve cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir.
 • Bütün şikâyetler düzgün bir şekilde araştırılacaktır. INTECRO, bu bildirimler iyi niyetle yapıldığında, bildirimde bulunan çalışana karşı intikam amaçlı davranışları yasaklar ve aynı şekilde suçlanan kişinin haklarını da korur.

2.18. Zamanın Kullanımı

 • Çalışma saatleri içinde iş dışı ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Şirket çalışanları zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerini ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamak zorundadırlar.
 • Şirket dışındaki görevlerde de (pazarlama aktiviteleri, müşteri ziyaretleri, üçüncü şahıslara ve resmi kurumlara yapılan ziyaretler, satınalma, hizmeti, iş veya eğitim seyahati, toplantılar vb) zaman kullanımında aynı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Çalışanlar zorla fazla mesaiye bıraktırılamaz, fabrikada tutulamaz.

2.19. Yasa, Yönetmelik ve Kurallara Uygunluk

 • INTECRO ve çalışanları yasalara saygılı davranır. Yürürlükteki bütün yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasından taviz verilemez. Ayrıca, çalışanlar şirket içi kural ve yönetmeliklere gereken biçimde uymalıdırlar.
 • Çalışanlarımız yasal hakları konusunda istedikleri bilgilendirmeleri İnsan Kaynakları Birimi’nden istedikleri zaman alabilmektedirler.

2.20. Şirket Dışı Yöneticilik / Ortaklık

 • Çalışanın, INTECRO’da ki sorumlulukları ile çatışacak, INTECRO’ nun itibarını zedeleyecek ya da başka bir şekilde INTECRO’nun çıkarları ile çatışacak şirket dışı uğraş ve faaliyetlerden kaçınması gerekir.
 • Çalışanlar bir faaliyetin uygunluğu konusunda şüpheye düştüğünde İnsan Kaynakları Birimi ile temasa geçmelidirler.
 • Aşağıdaki pozisyonlar ya da faaliyetler sadece CEO’dan önceden izin alınarak kabul edilebilir ya da gerçekleştirilebilir.
 • Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetici, Çalışan, Ortak, Danışman
 • INTECRO’nun çıkarları ya da kişinin sorumlulukları ile çatışacak bir pozisyon ya da aktivite için izin verilmeyecektir.
 • Şirket tarafından talep edilen bir pozisyon ya da aktivite değilse çalışanlar şirket dışı aktivitelerini kendi boş zamanlarında, riskleri kendilerine ait olmak üzere ve kendi maddi imkânları ile yapmalıdırlar.

2.21. Çocuk İşçi

 • INTECRO ‘da çocuk işçi istihdamı söz konusu olamaz.

2.22. Aile, Akraba ve Çalışan İlişkileri 

 • Çalışanların yakın aile fertleri ve eşlerinin, çalışan ya da danışman olarak işe alınmaları, bu kararın, kişilerin vasıf, performans, yetkinlik ve deneyimlerine dayanılarak verilmesi ve çalışan ile yakını arasında herhangi bir raporlama ilişkisinin olmaması şartlarına bağlıdır.
 • Bu âdil istihdam ilkeleri, ücretlendirme, terfi ve transfer gibi istihdamın her alanına ve akrabalık ilişkisinin, çalışanın işe girmesinden sonra doğduğu hallerde de uygulanır.
 • Niteliklerinin diğer adaylarla eşit olması şartıyla, çalışanların çocuklarına staj, eğitim dönemi, tatil işi ve benzeri kısa süreli işe alımlarda öncelik verilebilir.

Aile, Akraba ve Çalışan İlişkilerindeki uygulamalar;

 • Çalışanlar arasında kurulan ilişki, bir iş ilişkisidir. Çalışanın tanıdık ve akraba olması çalışanın hitap ve davranış şeklini değiştirmez. 
 • Çalışanlar iş ortamında, iş arkadaşlığı sınırını aşan davranışlarda bulunmaz. 
 • Eş ya da akrabaların ast-üst ilişkisi içinde çalışması veya aynı departmanda çalışması üst yönetim onayına bağlıdır. 
 • Çalışanlar, mesai arkadaşları tarafından hoş karşılanmayacak herhangi bir davranışta bulunamaz (saygısızlık, alay, aşağılamak, taciz vb).
 • Çalışanlar arası ayrımcılık yapılmaz (dış görünüş, bedensel engel, din, cinsiyet, dil, ırk vb.). 
 • Çalışanlar kendi aralarındaki görüşmelerde politika, din, ırk gibi kişiye özel konularda propaganda yapmamalı ya da karşı tarafın görüşünü etkilemeye yönelik baskı yapmamalıdır. Çalışanlar mesai arkadaşlarından, siyasi bir faaliyet içinde bulunmasını veya bir partiye üye olmasını isteyemez.
 • Çalışanlar şirket içerisinde silah, kesici, delici alet, çakı ve benzeri tehlikeli aletler bulunduramaz. 
 • Şirket içerisinde şiddet içerikli davranış ve/veya saldırgan tutum ve/veya tehditkâr konuşma ve davranış biçimleri kabul edilemez. Bu durumlarda ilgili yöneticiye bilgi verilir. 
 • Çalışanlar; mesai arkadaşları, müşteriler ve şirket ile ilgili kurumlara ilişkin kanıtlanamayacak beyanlarda bulunmaz ve/veya dedikodu yapmaz. 
 • Şirket sınırları içerisinde kumar ve bahis oynanmaz. 
 • Şirkete alkol ve keyif verici madde tesiri altında gelinmez. Şirket içerisinde bu maddeler kullanılmaz.

2.23. Müşteriler / Taşeronlar, Tedarikçi Firmalar ve Şirketin Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Firma ve Kişilerle İlişkiler

  • INTECRO ile iş ilişkisi bulunan tüm müşteri, tedarikçi, taşeron ve diğer kaynaklar ile kişisel ilişkiler iş prensipleri dışında olmaması esastır.
  • Kişisel ilişkilerin kullanılarak hiçbir tarafa avantaj sağlanması kabul edilebilir bir durum olarak değerlendirilmeyecektir.
  • Şirket müşterileri/taşeronları/tedarikçi firmaları ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma ve kişilerle özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para/mal alınamaz ve müşteriye/taşerona/tedarikçi firmalara ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma ve kişilere ödünç para/mal verilemez.
  • Bunun dışında şahsı adına; müşteriden/taşerondan/tedarikçi firma ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma ve kişilerden değerinin çok altında ya da hiç bedel ödenmeksizin kişisel mal ya da hizmet satın alınması çıkar temini olarak değerlendirilir ve disiplin yönetmeliği kapsamında dikkate alınır.

Müşteri İlişkilerindeki Uygulamalar;

 • Müşteri memnuniyetini sağlamak, görev alanında olmasa dahi, tüm çalışanların birinci önceliğidir. Müşteri memnuniyetsizliğine yol açan konular öncelikli olarak ele alınır.
 • Müşteri şikayetlerinin en kısa sürede çözülmesi için azami gayret gösterilir. Çalışan, şikayetleri kendi görev alanı içinde çözemediği takdirde yöneticisine bilgi verir.
 • Müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi ve onayı olmaksızın bir işlem yapılamaz.
 • Şirket lehine olsa bile, müşteriye eksik ya da yanlış bilgi verilmez. 
 • Müşteri ile ilgili herhangi bir işlemde yapılan hata saklanmaz. Yöneticiye bilgi verilerek çözüm aranır. Hata ile ilgili müşteriye de bilgi verilir. 
 • Müşterinin kişisel bilgileri (iletişim bilgileri, medeni durumu, mesleği, eğitim durumu vb.) müşterinin onayı olmadan ikinci bir şahsa ya da firmaya verilemez (resmi kurumların yazılı talepleri hariç). 
 • Müşteri ile kurulan ilişki, bir firma-müşteri ilişkisidir. Müşterinin tanıdık, eş, akraba veya sürekli bir müşteri olması, çalışanın davranış şeklini değiştirmez. 
 • Müşteri tarafından hoş karşılanmayacak herhangi bir davranışta bulunulmaz (saygısızlık, alay, aşağılamak, taciz, ısrar vb.). Müşteri ile yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durum karşısında çalışan, müşteri ile tartışmaya girmeden konu ile ilgili yöneticisine bilgi verir. 
 • Müşteriye ayrımcılık yapılmaz (dış görünüş, bedensel engel, din, dil, ırk, cinsiyet vb.). 
 • Müşteri ile yapılan görüşmelerde politika, din, ırk gibi kişiye özel konularda yorum yapılmaz, görüş bildirilmez. 
 • Müşteriden tahsilatı iş kuralları gereği belirlenen birimler yapar. Hiçbir çalışan, müşteriden para veya kıymetli evrak alamaz.
 • Çalışanlar; müşteri adına herhangi bir ödeme yapamaz.

2.24. Modern Kölelik

 • Şirketimiz “köleliğe ve zorunlu veya zorunlu çalışma” ya da “insan ticareti” olarak tanımlanan “Modern Kölelik” nin herhangi bir alanda yer almaz, olmasına izin vermez.

3. INTECRO BÜNYESİNDE DIŞ İLİŞKİLER

 • Aşağıdaki temel prensipler, INTECRO’nun paydaşlarıyla olan ilişkilerine yön verir:

3.1. Paydaşlarla İletişim

 • Toplum nezdinde INTECRO markasının itibarını yükseltmek ve temsil etmek,
 • Paydaşlarla iletişim yollarını açık tutarak yorum ve tavsiyelerden yararlanmak, olumlu ilişkilerin sürdürülebilirliğinden emin olmak,
 • Kamu ile yapılan paylaşımlarda görüşlerini şahsi olmaktan uzak tutmak,

3.2. Paydaşlarla İlişkiler

 • Paydaşların hak ve çıkarlarını, yasalarda belirtildiği gibi korumak,
 • Paydaşların sağladığı kaynakların karşılığında değer yaratmak için maksimum efor sarf etmek, paydaşlara kar payı sağlamak ya da bu kaynakların yatırımlara kanalize olmasını sağlamak,
 • Grup şirketleriyle ilgili her türlü konunun paydaşlarla ve kamuyla tam, acilen ve doğru olarak paylaşıldığından emin olmak,
 • Grup şirketlerinin, INTECRO’nun kurulduğundan beri yönetildiği gibi, aynı dürüstlük ve bütünlük ilkesi çerçevesinde yönetildiğinden emin olmak, sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı hedef almak, şirket kaynaklarını, varlıklarını ve zamanını etkin bir şekilde yönetme farkındalığı yaratmak.

3.3. Devlet Kurumlarıyla İlişkiler

 • Operasyonların yürütüldüğü ya da yürütülmesinin düşünüldüğü ülkelerin mevzuatına uymak
 • Bütün operasyon ve muhasebe sistemlerini yasalara uygun olarak yönetmek, kaydetmek ve raporlamak.

3.4. Sosyal Sorumluluk

 • Ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlayacak çabaları desteklemek,
 • Toplumu ilgilendiren meselelere karşı duyarlı olmak ve geliştirici çabaları desteklemek.

3.5. Müşteri İlişkileri

 • Müşteriler için değer yaratmak, ihtiyaçlarını ve taleplerini en üst düzeyde karşılamak,
 • Kaliteli ürün ve hizmet üretmek, tutarlı politikaları benimsemek,
 • Müşterilerle ilişkilerimizde uzun vadeli güven ortamı yaratmak,
 • Satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini arttırarak müşteriler nezdinde tercih edilen marka olmayı hedeflemek,
 • Müşterilere yanıltıcı ya eksik bilgi vermekten kaçınmak.

3.6. Tedarikçi, Bayi, Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis İlişkileri

 • Tedarikçi, bayi, yetkili satıcı ve servislerimizle iş ilişkilerinde değer yaratırken ortak hareket etmek,
 • Tedarikçi, bayi, yetkili satıcı ve servislerimizle açık, direkt ve düzgün iletişim kurmak,
 • Tedarikçi, bayi, yetkili satıcı ve servislerimizi seçerken objektif kriterler temelinde karar vermek,

3.7. Rakip İlişkileri ve Rekabet

 • Yasaların izin verdiği dışında, direkt ya da dolaylı olarak rekabeti önleyici, saptırıcı, rakiplerin ya da diğer kişilerin ya da şirketlerin rekabet gücünü sınırlayıcı amaç taşıyan davranışlardan her koşulda kaçınma,
 • Tek başına ya da diğer şirketlerle birlikte pazar hâkimiyetinin sağlandığı yerlerde, bu hakimiyetin suistimal edilmesinden kaçınmak,
 • Rekabetçi şartlar oluşturmak amacıyla rakiplerle bilgi değişimi ya da tartışma içine girilmesinden kaçınmak. Dernekler, kurullar, odalar, profesyonel birlikler vb. ya da özel tartışmaların yaşandığı ve Şirket’in temsil edildiği şirket dışı her türlü organizasyonda, yukarıda yer verilen, yanlış anlaşılabilecek veya yorumlanabilecek her türlü ifade, tartışma ya da yöntemlerden kaçınmak.

3.8. Medya ile İlişkiler

 • Çalışanlar şirket ve işler ile ilgili bir bilgiyi basınla paylaşmadan önce mutlaka Üst Yönetim onayı alırlar. Basınla ilişkilerde şirket itibarını zedeleyebilecek, olumsuz değerlendirmeye neden olabilecek veya spekülasyona yol açabilecek her türlü açıklamadan ve davranıştan kaçınılır. 
 • Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer veya konferans gibi yerlere konuşmacı olarak katılmak ve karşılığında ücret alınıp alınmayacağını belirlemek Üst Yönetim’in onayına bağlıdır.

4. ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI
INTECRO çalışanlarının birinci derecede sorumluluğu, “INTECRO” isminin profesyonellik, bütünlük ve dürüstlük ile eş anlama geldiğinden emin olmak ve bir sonraki seviyeye taşımaktır. Bu bağlamda, INTECRO çalışanlarından aşağıdaki davranışlar beklenilmektedir:

 • Yasalara her zaman uymaları,
 • İş ve işlemlerini kendilerine verilen yetki sınırları dahilinde yapmaları, yetkilerini aşan konularda yöneticilerine müracaat etmelerini,
 • Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmeleri,
 • Ortak fayda amacıyla tüm ilişkilerde adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmaları,
 • Her ne olursa olsun; haksız kazançtan, herhangi bir kişi yada kuruluştan rüşvet kabul etmek ya da herhangi bir kişi yada kuruluşa rüşvet vermekten kaçınmaları,
 • Yapılan tüm işlerde, iş etiğinin ilgili kurallarını destekleyen tüm prensip ve uygulamalara uyumlu hareket etmeleri,
 • İzin almaksızın, şirketi bağlayıcı herhangi bir davranıştan, beyandan ya da yazılı açıklamadan uzak durmaları,
 • Diğer çalışanları rahatsız edecek ya da onlara zarar verecek, veya çalışma ortamının uyumunu bozacak davranışlardan kaçınmaları,
 • Şirket’in belge ve bilgi sistemleri de dâhil olmak üzere, bütün varlıklarını hasardan, suistimalden, hırsızlıktan ve sabotajdan koruması,
 • Çalışma saatlerini ve şirket kaynaklarını, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kişisel kazanç elde etmek ve/veya siyasi aktivite ya da çıkar amacıyla kullanmaktan kaçınmaları.

4.1. Varlık ve Bilgi Yönetimi

4.1.1. Şirket Kaynaklarının Kullanımı

Şirket kaynaklarının kullanımı üzerine oluşturulmuş kapsamlı INTECRO Politikaları aşağıda açıklanmaktadır:

4.1.1.1. İnternet ve Elektronik Posta Politikası

 • Çalışanlar, internet erişimini ve elektronik posta alma/gönderme işlemlerini yalnızca iş amaçlı kullanmalıdır,
 • INTECRO’nun internet erişimi ve elektronik mail sistemi bir şirket kaynağıdır ve INTECRO, internet kullanımını ve elektronik postaları okuma, izleme ve kopyalama hakkına sahiptir,
 • Çalışanlar gizli bilgilerin ifşa olmaması ve yasal olmayan bilgileri elde etmemek adına yeterli özeni göstermelidir.

4.1.1.2. Bilgi Teknolojileri Politikalarına Uyum

Çalışanlar, Bilgi Teknolojileri politikalarına her zaman uymakla yükümlüdür. Aşağıda belirtilen; fakat bunlarla sınırlı olmayan politikalar şunlardır:

 • Lisanssız yazılım kullanılmaması,
 • Bağlantı güvenliği konusunda taviz verilmemesi,
 • Yetişkin içerikli, kumar&bahis, zararlı ve yasadışı sitelerin kullanılmaması ya da içeriğinin indirilmemesi.

4.1.1.3. Ekipman ve Teçhizat

 • Ofis ekipmanları, ofis mobilyaları, faks makinaları, bilgisayarlar, yazılımlar, donanımlar, teçhizatlar ve benzeri ekipmanlar INTECRO’ya aittir ve kişisel amaçlarla kullanılamazlar.

4.1.1.4. Şahsi İşler

 • INTECRO çalışanları, özel işlerini yürütmek için INTECRO olanaklarını kullanamazlar.

4.1.2. Fikri Mülkiyet Hakları

 • Bütün yasal süreçlerin acilen başlatıldığından ve yeni geliştirilmiş ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarının garanti altına alınması işlemlerinin tamamlanması hususunda emin olmak,
 • Diğer şirketlere ait patentlerin, telif haklarının, ticari sırların, markaların, bilgisayar programlarının ve diğer fikri ve endüstriyel mülkiyet haklarının bilerek izinsiz kullanılmasından kaçınmak.

4.1.3. Bilgi Yönetimi

 • Yasal olarak gerekli tüm kayıtların tutulduğundan emin olmak,
 • Üst yönetimin onayı olmadan üçüncü kişiler tarafından şirketin işleriyle ilgili istenilen gizli bilgi taleplerine yanıt vermekten kaçınmak,
 • Şirket tarafından açıklanan mali tabloların ve sunulan raporların gerçeğe uygun sunulması için gerekli dikkati göstermek.

4.1.4. Güvenlik ve Kriz Yönetimi

 • Şirket çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini ve idari tesisleri doğal afetlerden korumak için gereken önlemleri almak,
 • Doğal afetler ve bu gibi durumlarda acil kriz yönetim organizasyonu aracılığıyla kriz planlaması oluşturmak ve kriz süresince işin en az zararla devam etmesini sağlamak,
 • Hırsızlık ya da şirket varlıklarının kaybını önlemek için kişisel bütün önlemleri almak.

4.2. Çıkar Çatışmasından Kaçınma

 • Çıkar çatışması, çalışanların işlerini tarafsız olarak yerine getirmelerini engelleyen, çalışanın ailesi, arkadaşları, ilişki içinde olduğu kişi ve kurumların olası menfaatleri ile şirket menfaatlerinin karşılaşması olarak tanımlanır.
 • INTECRO, çalışanlarının çıkar çatışması olası çalışma koşullarından kaçınılmasını, olası bir çıkar çatışması durumunda çalışanın derhal yönticisini haberdar etmesini bekler.

4.2.1. İlişkili Taraf İşlemlerinden ya da Kişisel Çıkar İşlemlerinden Kaçınma

 • Bulunduğu mevki ya da gücün avantajını kullanarak, üçüncü kişiler, ilişkili taraflar ya da herhangi bir kimse için haksız kazanç ve gelir elde etmekten kaçınmak,
 • Üstlenilen işle ilgili çıkar çatışmasına girmekten kaçınmak,
 • İşin icrası esnasında diğer çalışanların zamanını çalmaktan ya da dikkatini dağıtmaktan, asıl işe konsantre olmayı engelleyen durumlardan kaçınmak,
 • Aynı sektörde karar verici pozisyonunda olan bir müşteri ya da tedarikçi ile birinci dereceden aile ilişkisi olan bir çalışan olduğu durumlarda ilgili yöneticiye anında haber vermek,
 • Çalışanlar, başka bir şirkette ya da yatırımda hissedar olduklarında, bunu açıklamaları gerekmektedir. Çalışanların, çıkar çatışması olarak algılanabilecek bu bağlamdaki ya da benzer özellikteki herhangi statü değişikliklerini acilen en az iki üst seviyedeki müdürlerine bildirmeleri gerekmektedir.

4.2.2. Hediye Alma ve Hediye Verme

INTECRO’yla iş ilişkisi kurma ya da devam ettirme niyeti taşıyan kişi ve kurumlarla ilişki kurulurken:

 • İş geleneği, genel kültür ve âdetlere istinaden hediye ve ilgili faaliyetler hariç olmak üzere, bağımsız düşünme ve karar alabilme ortamını ihlal edebilecek herhangi bir hediye/faaliyet kabul etmek ya da teklif etmekten kaçınılır. Maddi değeri 100 TL(veya muadili miktar) ve üzerinde olmayan örneğin yılbaşlarında gönderilen ajanda, hediye sepeti veya çikolata vb hediyeler bu kapsama dahil değildir. Diğer taraftan hediyelerin mahiyetine bakılmaksızın hediyenin kabul edilememesi durumunda ilgili tarafla olan iletişimin olumsuz etkileneceği düşünülen hususlar oluştuğunda insan kaynakları bölümüne bilgi verilir. Hediyelerin kabulü hakkında ki kararı insan kaynakları tebliğ edecektir.
 • Tedarikçilerden, bayilerden, yetkili servislerden, müşterilerden, grup şirketlerinden ya da üçüncü kişilerden, ticari teamül dışında, uygunsuz olarak algılanabilecek indirim ya da malzeme talep etmekten; veya aynısını üçüncü kişilere teklif etmekten; ya da teklif edilmişse kabul etmekten kaçınılır.

4.2.3. İş Akdinin Sonlanmasının Ardından INTECRO’yla İş Yapmak

 • İş akdinin sonlanmasının ardından INTECRO’yla iş yapmak, INTECRO ile; kişisel olarak bir şirket kurmak, bir şirkette hisse sahibi olmak, sözleşmesel taahhüt altına girmek, danışmanlık yapmak, temsilcilik almak, bayilik açmak ya da benzeri ticari faaliyetlerde bulunma olarak tanımlanır. İlgili kişinin INTECRO’dan ayrılmasının üzerinden 2 yıl geçmeden bu tür ticari ilişki içerisine girilmesine izin verilmez.

4.2.4. Bilgi Sızdırma

 • Çalışanların, INTECRO’ya ait her türlü gizli bilgiyi üçüncü kişilere iletmekten, böyle gizli bir bilgiye güvenerek üçüncü kişilerin doğrudan/dolaylı olarak borsadan menkul kıymet alımı ya da satımından ticari gelir elde etme amacından da kaçınmaları gerekmektedir. Çalışanların bu ilke’ye aykırı davranışları INTECRO’yı hiçbir şekilde bağlamayacaktır. Bu maddeye aykırı davranışlardan çalışan tüm neticeleri ile bizzat sorumlu olacaktır. Ayrıca gizli bilgi ticaretinin yasaların ihlâli olduğunun tam olarak farkında olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu maddeye aykırı davranış çalışanın iş sözleşmesine de aykırılık oluşturacak olup, böyle bir davranış, hiçbir koşul altında gerçekleştirilmemelidir.

4.3. Kayıtlar ve Dosyalar

4.3.1. Doğru ve Eksiksiz İş Dosyaları

 • Çalışanlar, INTECRO’nun kayıt ve belgelerinde, iç ve dış ilişkilerinde veya telefon ve elektronik haberleşme araçları da dâhil olmak üzere herhangi bir iletişim kanalının kullanımında bilgilerin doğruluğundan sapmasını engellemek adına iyi niyet içerisinde hareket etmelidir.

4.3.2. Finansal Raporlama

 • Bütün INTECRO kaynakları, varlıkları, yükümlülükleri ve evrakları, ilgili mevzuat hükümleri ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na göre kaydedilir.

4.3.3. Denetçilerle İşbirliği

 • INTECRO çalışanları; INTECRO defter, kayıt ve faaliyetlerinin incelenmesi süresince iç ve dış denetçilerle işbirliği içerisinde olmalıdır.

5. YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU
INTECRO yöneticilerinin, tanımlanan sorumluluklara ilaveten; ek sorumlulukları vardır.
Bunlar :

 • Etik ilkeleri destekleyen çalışma ortamı ve şirket kültürü yaratmak ve korumak,
 • Etik ilkeleri uygularken örnek teşkil etmek , etik ilkeler hakkında personelini eğitmek,
 • Etik ilkelerle ilgili çalışanlarının sorularını ve şikayet/endişelerini ifade etmelerini desteklemek,
 • Etik ilkelerle ilgili herhangi bir konuda danışıldığında, rehberlik etmek ve gerekli görüldüğünde Etik Temsilcisi’ne ya da Hukuk birimine konuyu taşımak,
 • İş süreçlerini, etik riskleri en aza indirgeyecek şekilde yapılandırmak ve etik ilkelere uyulduğundan emin olmak için gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamak.

6. DİĞER SORUMLULUKLAR

 • INTECRO etik ilkelerinin ya da bu bağlamda yaratılan İş Etiğinin şirket özelindeki kurallarının etkili bir şekilde uygulamasından ve bu kuralların desteklenmesinden Yönetim Kurulu veya CEO sorumludur.
 • Etik İlkeler ile ilgili tüm politikalar, Yönetim Kurulu veya CEO tavsiyesi üzerine İnsan Kaynakları ve/veya Risk Yönetimi ve Uyum bölümü tarafından gözden geçirilir, revize edilir, belgelenir ve revizyonlar Yönetim Kurulu veya CEO onayı üzerine INTECRO’ya duyrulur

İnsan Kaynakları ve/veya Risk Yönetimi ve Uyum bölümünün sorumlulukları:

 • Etik İlkeler hakkında çalışanları bilgilendirmek, politika ve kuralların daha iyi anlaşılması için periyodik eğitimler vermek, çalışanlarla bu konu hakkında sürekli iletişim kurmak,
 • Yeni istihdam edilen personelin Etik İlkeler’i okuduğundan emin olmak, onları bu konuda bilgilendirmek ve Çalışan Bildirgesi’ni imzaladığından emin olmak,
 • Her bir yıl başlangıcında çalışanların İş Etiğine Uyum Formu’nu imzaladığından emin olmak ve bildirgelerini güncellemek,

Yönetim Kurulu veya CEO sorumlulukları:

 • Şikayet ve bildirimlerin gizliliğinin Etik İlkeleri çerçevesinde yapıldığından emin olmak ve bu tür şikayetler ile ilgili kişilerin gizliliklerini korumak,
 • Şikayet ve bildirimleri yapan çalışanlara iş güvenliği sağlamak,
 • Şikayet ve bildirimlerin zamanında, adil, istikrarlı ve duyarlı bir tutumla araştırıldığından emin olmak, 
 • Kural ihlaline karşı tereddütsüz bir şekilde gereken aksiyonları almak.

7.ETİK KURALLARA UYMAMA

 • İş etiği ilkelerine ve/ya şirket politikalarına ve prosedürlerine uymayanlar, iş akdinin sonlandırılmasına kadar giden disiplin soruşturmasına muhatap olurlar. Soruşturma disiplin süreci ayrıca, farkında oldukları halde olası ihlali raporlamayan, gerekli süreci başlatmayanlar olduğu kadar, etik ilkeleri ihlal eden uygunsuz davranışları onaylayan ya da yönetenlere de uygulanır.
 • Misilleme Yapmama Politikası: Çalışanlar, etik politikasının şüpheli ihlali ya da gerçekleşmiş ihlalini iyi niyetle rapor ettikleri için misillemeye maruz kalamaz. Misilleme yapmak çok ciddi bir Etik İlkesi ihlalidir ve ivedilikle raporlanmalıdır.

7.1. Etik Temsilcisi

 • Etik Temsilciliği’nin, INTECRO’nun Etik İlkeleri’nin ve ilgili politikalarının ihlaliyle ilgili tüm şikayetleri ve bildirimleri ve araştırma sorumluluğu vardır. Etik Temsilciliği doğrudan CEO’ya raporlar. Etik Temsilcisi’nin ataması, CEO veya Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

7.2. Etik Temsilcisi’nin Çalışma Prensipleri

Etik Temsilciliği, özel olarak belirtilmediği sürece İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve ilgili sorumluları olarak tayin edilmiştir. Etik Temsilciliği, çalışmalarını aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde gerçekleştirir:

 • Şikayet/bildirimlerini ve şikayetçinin kimliğini gizli tutar,
 • Soruşturmayı, mümkün olduğunca gizlilik içerisinde yürütür,
 • Soruşturma sonunda şikayetin asılsız çıkması ihtimali nedeni ile hakkında soruşturma yürütülen çalışanın kişisel haklarının korunması için gerekli her türlü tedbiri alır
 • İlgili departmandan soruşturmayla ilgili doğrudan bilgi, belge ve kanıt talep etme yetkisi vardır. Tüm bilgi ve belgeleri soruşturma limitleri dahilinde analiz edebilir,
 • Soruşturma süreçleri yazılı olarak kayıt altına alınır. Bilgi, kanıt ve belgeler kayıtlara eklenir,
 • Soruşturma ivedilikle ele alınır, mümkün olduğunca çabuk çözülür,
 • Etik Temsilcisi’nin önerileri hızlı şekilde uygulanır,
 • İlgili departmanlar ve yetkililer sonuçtan haberdar edilir,
 • Etik Temsilci üyesi, görevini yerine getirirken organizasyonel hiyerarşiden etkilenmeden bağımsız bir şekilde hareket eder. Bu konuda herhangi bir baskı ya da öneri söz konusu olamaz,
 • Etik temsilcisi gelen bildirimleri ilgili şirketlerin etik kurullarına/temsilcilerine bilgi vermek amacı ile iletir. Yönetici kadrosunu ve üst yönetimi ile ilgili bildirimler ilgili şirkete bildirilmez.
 • Eğer Etik Temsilcisi tarafından “Uzman görüşü” gerekli görülüyorsa, soruşturma sırasında gizlilik prensiplerinin ihlal edilmediğinden ve gerekli önlemlerin alındığından emin olmak için, uzmanlara danışılabilir.

8. KURALLARIN İHLALLERİNE YÖNELİK SIFIR TOLERANS POLİTİKASI
INTECRO, Etik İlkelerinin ihlaline, ilke ihlalinin doğru raporlanmamasının ya da bildirimde bulunanlara karşı misilleme yapılmasına karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimser. Bu kuralları ihlâl eden ya da bildirimde bulunanlara misilleme yapan çalışanlar hakkında INTECRO disiplin hükümleri uygulayabilir.

Back To Top