skip to Main Content
(0312) 484 21 71 info@intecro.com.tr

“İnovasyon tanımı, Intecro’yu kurduğumuz yıllarda tam anlamı ile şirketimizin markasını karakterize etti. Intecro’yu Intecro yapan şey temelde dönüşümün ve değişimin gücüne inanmaktır.”

INTECRO İsminin Açılımı

Türkçe Anlamı “İnovatif (Yenilikçi) Endüstriyel Teknolojiler ve Robotik” olan ve orjinali “Innovative Industrial Technologies and Robotics” ifadelerinin kısaltılmış halinden türetilmiştir.

İnovasyon Nedir? İnovasyon Örnekleri ve Türleri

İnovasyon, (yenilik), yenilik faaliyetleri, yenilikçi firma gibi temel yenilik kavramlarını sistematik bir biçimde tanımlayan, bu konularda ortak bir dil ve kavram birliği sağlayarak, bütüncül bir bilim ve teknoloji politikası yürütülebilmesi ve uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesi amacıyla Oslo Kılavuzu hazırlanmıştır.
Buna göre inovasyon;
İşletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.
Bir ülkede inovasyon, sürdürülebilir büyüme ile birlikte toplumdaki refahı ve iş olanağının artmasını ifade eder.  Devletler için önceliklerden birisi de inovasyon için gerekli koşulları yaratmaktır. Bunun için gereken ise başarılı bir sistemin kurulup, etkin politikaların uygulanmasını sağlamaktır.  Bilginin üretilmesi ve yayılarak uygulanması süreçlerini içeren, kurumlar arası etkileşimi odağına alan sistem yaklaşımı, inovasyon için son derece önem arz eder. Ulusal inovasyon sistemi, tüm bu kurumların bilgi, regülasyon ve finansman akışlarını düzenleyen bir sistemi ortaya koyar.
İnovasyon, kendi içerisinde ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyonel olmak üzere 4 farklı çeşide ayrılır.

Ürün İnovasyonu

Farklı ve yeni bir ürünün geliştirilip, pazara sunulması sürecine ürün inovasyonu adını veriyoruz. Bu süreç sadece yeni bir ürünün ortaya çıkmasını gerektirmemektedir. Bununla beraber var olan bir ürünün özelliklerini daha iyi bir doğrultuda geliştirmek veya farklılaştırmak da ürün inovasyonu’nun bir parçasıdır.

Hizmet İnovasyonu

Ürün inovasyonu gibi müşteriye sunulan bir hizmetin yenileştirilmesi veya geliştirilmesi üzerine kurulu bir sistemdir. Bunun haricinde tamamen yepyeni bir farklı hizmetin de ortaya konulması hizmet inovasyonu alanı içerisinde yer alır. Örneğin, bir hastane tahlil sonuçlarını alışılagelmişin dışında e-mail yoluyla hastalara gönderdiğinde bu bir hizmet inovasyonu olarak konumlandırılabilir.

Pazarlama İnovasyonu

Ürün veya hizmetin değişik ve yeni tasarımlarla ambalajlanması ya da farklı pazarlama stratejileri geliştirilip sunulmasına pazarlama inovasyonu denmektedir.

Organizasyonel İnovasyon

İnovasyon sadece ürün ve hizmet gelişimi üzerinde uygulanmaz. Bunların dışında, rekabete ayak uydurmak veya mevcut pazar konumunu koruyabilmek için de çalışma ve iş organizasyonunda yenileşmenin uygulanması gerekir. Farklı, uygulanabilir ve yenilikçi çalışma sistemlerinin geliştirilmesi organizasyonel inovasyon olarak nitelendirilir.

Back To Top