skip to Main Content
(0312) 484 21 71 info@intecro.com.tr

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA VE AÇIK RIZA BEYAN FORMU

1.VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) uyarınca, İNTECRO
  ROBOTİK OTOMASYON ARGE MÜH. MAK. SAN. TİC. A.Ş. ile onun tüm olarak, veri
  sorumlusu sıfatıyla, siz çalışanlarımızın kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar
  kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek,
  saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde,
  işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İNTECRO ROBOTİK OTOMASYON ARGE MÜH. MAK. SAN. TİC. A.Ş. tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen kapsam dâhilinde işlenebilecektir:

 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyma, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirme ve bu hizmetlerden faydalanılması amacıyla İNTECRO ROBOTİK OTOMASYON ARGE MÜH. MAK. SAN. TİC. A.Ş.’nin tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek ve mevzuata uyum,
 • Şirket stratejilerinin belirlenmesi,
 • Sözleşme ilişkilerine girilebilmesi ve bunların yürütülebilmesi açısından yapılması gereken tüm yasal veya teknik çalışmaların yürütülmesi,
 • Müşteriler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların müşterilere özel hale getirilmesi, geliştirilmesi ve sunulması,
 • İNTECRO ROBOTİK OTOMASYON ARGE MÜH. MAK. SAN. TİC. A.Ş.’ye dâhil olan tüzel kişilerin birimleri arasındaki koordinasyon, işbirliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 • Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin güvenliğinin sağlanması,
 • Gerekli bildirimlerin ilgili taraflara yapılması,
 • Reklam ve pazarlama çalışmalarının yapılması ve geliştirilmesi,
 • Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama,
 • Çalışan sözleşme süreci yönetimi,
 • Çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilmesi,
 • Personel girişleri için kart ve servis kayıtlarının yapılması,
 • Sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Alt işverenlik kapsamında uygunluk değerlendirmelerinin yapılması,
 • Hukuki iş veya işlemlerin takibi, sözleşmelerin yönetimi, İNTECRO ROBOTİK OTOMASYON ARGE MÜH. MAK. SAN. TİC. A.Ş.’un yasalar önündeki haklarının korunabilmesi amacıyla hukuki süreçlerin takibi
 • Sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, idari ve adli makamlara bildirilmesi,
 • İnternet log kayıtlarının tutulması,
 • Finansal risklerinin tespiti, İNTECRO ROBOTİK OTOMASYON ARGE MÜH. MAK. SAN. TİC. A.Ş.’nin finans ve muhasebe işlemlerinde, ilgili süreçlerin yürütülebilmesi,
 • İş güvenliği, iş sağlığı ve İNTECRO ROBOTİK OTOMASYON ARGE MÜH. MAK. SAN. TİC. A.Ş. iş sürekliliği için gerekli olan bina, tesis ve çalışanların can ve iş güvenliğinin sağlanması,
 • İnsan kaynakları başta olmak üzere politikaların oluşturulması, başvurularının değerlendirilmesi ve insan kaynakları havuzunun geliştirilmesi,
 • Kişisel Veri sahiplerinin elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirilmesi, bu kişilere
 • basılı bültenler, dergiler ve kampanyalara dair yazılar gönderilmesi ve bu kişilerin istek, talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi,
 • Bütçeleme süreçlerinin devamlılığı,
 • Personel eğitimlerinin verilmesi ve yönetimi,
 • Şirket içi eğitim ve uyum programlarının planlanması ve icrası,
 • Yönetim kurulu kararlarının yönetimi,
 • Genel kurul toplantısı plan ve yönetimi,
 • Memnuniyet, performans ve benzeri ölçümlerin yapılması ve bu çerçevede gerekli operasyonların yürütülmesi.
 • İNTECRO ROBOTİK OTOMASYON ARGE MÜH. MAK. SAN. TİC. A.Ş.’ye ait “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma Metni’ne info@intecro.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, üyesi olduğunuz işçi sendikalarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, bulabileceğiniz destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

4. YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI

İNTECRO ROBOTİK OTOMASYON ARGE MÜH. MAK. SAN. TİC. A.Ş tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve aynı Kanun’un un 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Veriler, çalışan beyanlarından, İNTECRO ROBOTİK OTOMASYON ARGE MÜH. MAK. SAN. TİC. A.Ş.’nin merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile Veri Sahibinin iletişime geçebileceği diğer ofis ve diğer fiziki ortamlardan, internet sitelerinden, çağrı merkezlerinden, mobil uygulamalardan ve benzeri elektronik işlem platformlarından, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralardan, Veri Sahibinin düzenleyeceği veya katılacağı eğitim, konferans ve benzeri ortamlardan, araştırma yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı olunan diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamlardan kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 5 ve 6 hükümlerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları kapsamında toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

6. KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Siz değerli çalışanlarımız, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, info@intecro.com.tr adresindeki formu doldurup imzalayarak şirketimize şahsen noter kanalıyla veya e-posta yoluyla iletebilirsiniz. İNTECRO ROBOTİK OTOMASYON ARGE MÜH. MAK. SAN. TİC. A.Ş talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu halde, ilgili ücret peşin ve tam olarak İNTECRO ROBOTİK OTOMASYON ARGE MÜH. MAK. SAN. TİC. A.Ş.’ye ödenmediği sürece, başvuruya yanıt verilmeyecektir.

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK m. 7 hükmü çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini, yok edilmesini yahut anonim hale getirilmesini isteme,
 • Talep üzerine düzeltilen, silinen, yok edilen yahut anonim hale getirilen bilgilerin bu işlemlerinin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu şirketimizin ilgili birimine bildirebilirsiniz. İşbu Aydınlatma ve açık Rıza Beyan Formu…………….……………. tarihinde hazırlanmıştır. Formun metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

İNTECRO ROBOTİK OTOMASYON ARGE MÜH. MAK. SAN. TİC. A.Ş. tarafından hazırlanan bu 3 sayfalık “Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Açık Rıza Beyan Formu” adlı bu metni okudum, sahip olduğum hakları ve koşullarını anladım. Bu çerçevede, kişisel verilerimin İNTECRO ROBOTİK OTOMASYON ARGE MÜH. MAK. SAN. TİC. A.Ş. tarafından toplanmasını ve işlenmesini, hür irademle:
Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum
Personel (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:
Tarihi :
İmza :

Back To Top