skip to Main Content
(0312) 484 21 71 info@intecro.com.tr

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

İNTECRO ROBOTİK OTOMASYON ARGE MÜH. MAK. SAN. TİC. A.Ş. (“INTECRO”) olarak; kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz. Bu Aydınlatma Metni, Kanun’un Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10. maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin işlenme yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerin işlenme süresi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri ve saklama sürelerine ilişkin bilgiler INTECRO Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer almaktadır.

1 – Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, INTECRO ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle, INTECRO tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik şekilde işlenebilecektir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz, INTECRO ile ilişkiniz devam ettiği veya ilişkinizin sona ermesi halinde kişisel verinin niteliğine göre belirlenen makul süre boyunca müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda saklanabilecektir. Kişisel verileriniz, aşağıda yer alan amaçlar ile Kanun’un 5., 6., ve 8. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2 – Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
– INTECRO ile ilişkisi bulunan gerçek veya tüzel kişi kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler) INTECRO’ nun sunduğu ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılabilmesi,
– INTECRO birimlerinde bulunan çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçilerin can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
– 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu vb. ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
– Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme görevlerinin yürütülmesi,
– Ürün ve hizmetlerimize ilişkin; Pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve INTECRO ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
– INTECRO’ nun yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması,
– Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
– Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
– Amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3 – İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni’ nin” “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı ikinci maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve Kanun’un 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. maddesinde belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere INTECRO birimlerine, kanunen yetkili gerçek veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, INTECRO tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı kuruluşlara, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

4- Veri İşleme Süresi:
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; tabi olunan ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

5 – Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinden Kaynaklanan Hakları:
Kanun’un 11.maddesi çerçevesinde kişisel verilerinizin;
a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b. İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
c. İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin INTECRO için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

6 – Başvurular
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu INTECRO web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak;
a) İmzalı belge ve kimlik ibrazı ile şahsen,
b) Noter aracılığıyla tebligat yaparak,
c) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla (Şirketimize daha önceden bildirilmiş ve veri tabanında kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak)
teslim edebilirsiniz. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar
(kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, telefon yoluyla bilgilerinizin doğrulanması gibi) istenebilir.


İLETİŞİM BİLGİLERİ
İNTECRO ROBOTİK OTOMASYON ARGE MÜH. MAK. SAN. TİC. A.Ş.
Web: https://www.intecro.com.tr
Telefon :+90 312 484 21 71
Faks      : +90 312 354 00 26
Adres   : Ankara-Çankırı 10 km. Şeyhler Mah. No:80, 06750 Akyurt/Ankara,Türkiye

Back To Top